Image

การพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

วันที่โพส 3 ต.ค. 2566 ผู้ชม 408


          วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และกองนโยบายและแผน  เพื่อหารือการพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมน้ำผึ้ง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์