Image

ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

วันที่โพส 31 ต.ค. 2566 ผู้ชม 112


          วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 น.  งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมประชุมหารือ กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เรื่องการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์