แบบฟอร์มคำรับรอง และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำมหาวิทยาลัย

 24 ส.ค. 2566 / ศิวพร อ่อนชุ่ม / 159

เอกสารแนบ 5 
  1. คำรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานอาคาร (แบบฟอร์มกลาง)
  2. คำรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานสถานที่ (แบบฟอร์กลาง)
  3. คำรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานประจำมหาวิทยาลัยตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ (แบบฟอร์มกลาง)
  4. คำรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (แบบฟอร์มกลาง)
  5. คำรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานประจำมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบฟอร์มกลาง)

เกี่ย่วข้องกับพนักงานประจำมหาวิทยาลัย