การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Wordpress เพื่อเผยแพร่ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 10 พ.ค. 2567 / Administrator / 1234

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Wordpress ให้กับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก และมีพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  และผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ของบุคลากรที่อยู่ภายใต้โดเมน pcru.ac.th  ซึ่งสามารถสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ (e-Portfolio)

 

หัวข้อ ลิงก์
กำหนดการฝึกอบรม ลิงก์
ลงทะเบียนอบรม ลิงก์
แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 ลิงก์
แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 2 ลิงก์
แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 3 ลิงก์
แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 4 ลิงก์
แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 5 ลิงก์
คู่มืออบรม WordPress ลิงก์
แบบสำรวจผู้ลืมบัญชีอีเมล ลิงก์
แบบฟอร์มส่งลิงก์ Profile ลิงก์

 

เข้าสู่เว็บไซต์ e-Portfolio