Image

งานบริการคอมพิวเตอร์ จัด Workshop หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตั้งระบบโครงข่ายสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตระดับพื้นฐาน

วันที่โพส 26 ส.ค. 2565 ผู้ชม 345


วันที่ 26 สิงหาคม 2565
งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด Workshop หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การติดตั้งระบบโครงข่ายสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตระดับพื้นฐาน
1.เทคโนโลยีโครงข่ายสายแลน BASIC LAN CABLING - การเลือกใช้สาย - การติดตั้ง เข้าหัวสาย
2.เทคโนโลยีโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง BASIC FIBER OPTIC CABLING - การเลือกใช้สาย - การเชื่อต่อสาย การทดสอบการใช้งานสาย