ลำดับ ชื่อข่าวกิจกรรม ผู้ชม วันที่โพส
1 บริษัท Cisco ได้นำเสนอโครงการด้านการศึกษาแห่งอนาคต Cisco Networking Acadmy 15 10 เม.ย. 2567
2 การประชุมประจำเดือนงานบริการคอมพิวเตอร์ฯ เดือนมีนาคม 2567 591 29 มี.ค. 2567
3 ร่วมปรึกษาหารือการนำระบบ ioT ไปใช้สำหรับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัด และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 459 20 มี.ค. 2567
4 การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Huawei ICT Academy เพื่อจัดอบรมให้ความรู้สำหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ 516 7 มี.ค. 2567
5 การประชุมประจำเดือนงานบริการคอมพิวเตอร์ฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 665 4 มี.ค. 2567
6 สะดวกในการติดตามสถานะการแจ้งปัญหา หรือแจ้งซ่อม ผ่านระบบติดตามการขอรับบริการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์ ภายในมหาวิทยาลัย 986 28 ก.พ. 2567
7 อบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาและระบบควบคุมอัตโนมัติ " 529 22 ก.พ. 2567
8 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย และสถานที่เพื่อรองรับการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 694 16 ก.พ. 2567
9 เตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 207 5 ก.พ. 2567
10 การประชุมประจำเดือนงานบริการคอมพิวเตอร์ฯ เดือนตุลาคม 2566 118 31 ต.ค. 2566
11 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แข่งขันทักษะทางไซเบอร์ครั้งที่ 1 (PSRU Cyber Hackathon 2023) 188 8 ก.ย. 2566
12 ร่วมอบรม หลักสูตร การทดสอบเจาะเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Penetration Testing) 198 4 ก.ย. 2566
13 การประชุมประจำเดือนงานบริการคอมพิวเตอร์ฯ เดือนสิงหาคม 2566 195 1 ก.ย. 2566
14 ติดตั้งอุปกรณ์ IoT สำหรับควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง 195 27 ส.ค. 2566
15 เตรียมความพร้อมด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับอุปกรณ์ IoT 180 24 ส.ค. 2566
16 งานสัมนมนา "Startup Technology Security And IT Ecosystem" 173 23 ส.ค. 2566
17 ติดตั้งอุปกรณ์ IoT สำหรับควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งติดตั้ง Access Point รองรับการใช้งานอุปกรณ์ IoT 178 21 ส.ค. 2566
18 งานบริการคอมคอมพิวเตอร์ฯ สำรวจหน้างานเพื่อเริ่มดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ IoT ในโครงการ Smart University in the green park 184 15 ส.ค. 2566
19 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของงานบริการคอมพิวเตอร์ฯที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ 170 15 ส.ค. 2566
20 งานบริการคอมคอมพิวเตอร์ฯ เข้าดำเนินการติดตั้งอินเทอร์เน็ตรองรับการแข่งขัน Esport 150 7 ส.ค. 2566
21 ประชุมประจำเดือนงานบริการคอมพิวเตอร์ฯ เดือนกรกฎาคม 2566 147 4 ส.ค. 2566
22 การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการแสงสว่าง และโรงผลิตน้ำอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 113 27 ก.ค. 2566
23 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 116 24 ก.ค. 2566
24 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 99 21 ก.ค. 2566
25  สำรวจการติดตั้งระบบ lot เพื่อควบคุมระบบการทำงานมอเตอร์ปั้มน้ำ 153 14 ก.ค. 2566
26 ต้อนรับคณะครู และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 119 5 ก.ค. 2566
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎาพร ปาคำวัง และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับการศึกษาดูงานห้อง Data Center 120 4 ก.ค. 2566
28 ประชุมการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุ ในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤตในระดับประเทศ 133 3 ก.ค. 2566
29 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนมิถุนายน 2566 119 27 มิ.ย. 2566
30 บริการซ่อมอินเทอร์เน็ต อาคารศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 148 25 พ.ค. 2566
31 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนพฤษภาคม 2566 157 24 พ.ค. 2566
32 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนเมษายน 2566 152 3 พ.ค. 2566
33 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนมีนาคม 2566 175 31 มี.ค. 2566
34 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 159 22 มี.ค. 2566
35 อบรมการใช้งาน Microsoft 365 ในหัวข้อ “การใช้งาน OneDrive สำหรับบุคลากร” 617 23 ก.พ. 2566
36 ให้ความรู้นักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 538 8 ก.พ. 2566
37 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนมกราคม 2566 521 6 ก.พ. 2566
38 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) สำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 527 1 ก.พ. 2566
39 นักศึกษา เก็บชั่วโมงจิตอาสา 483 30 ม.ค. 2566
40 บริษัทเกียรติเกษม จำกัด เข้าดำเนินการติดตั้งชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมทางไกลแบบ Hybrid 501 16 ม.ค. 2566
41 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนธันวาคม 2565 531 29 ธ.ค. 2565
42 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 526 6 ธ.ค. 2565
43 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนตุลาคม 2565 536 28 ต.ค. 2565
44 ช่วยควบคุมดูแลระบบ ตรวจประกันคุณภาพออนไลน์ สำนักงานอธิการบดี 552 26 ก.ย. 2565
45 เตรียมระบบประชุมออนไลน์ เพื่อตรวจประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 282 23 ก.ย. 2565
46 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนกันยายน 2565 276 23 ก.ย. 2565
47 เข้าติดตั้งสายแลนพร้อมทั้งแก้ไขระบบโทรศัพท์ ห้องพักอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 6 จุด 277 8 ก.ย. 2565
48 เข้าดำเนินการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงระบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มบ้านพักอาจารย์ 277 2 ก.ย. 2565
49 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนสิงหาคม 2565 279 29 ส.ค. 2565
50 งานบริการคอมพิวเตอร์ จัด Workshop หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตั้งระบบโครงข่ายสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตระดับพื้นฐาน 439 26 ส.ค. 2565
51 งานบริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการติดตั้งระบบโครงข่ายสาย Fiber Optic และอุปกรณ์ AccessPoint WiFi อาคารร้านอาหารหน้าหอพักนักศึกษา 370 23 ส.ค. 2565
52 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ POE Ethernet Switch L2 อาคารหอพักบุคลากร เพื่อปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 282 19 ส.ค. 2565
53 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมดำเนินการจัดเตรียมระบบรองรับการประชุมออนไลน์ การประชุมโครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 280 13 ส.ค. 2565
54 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัย 261 9 ส.ค. 2565
55 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพนัฒนาการศึกษาครั้งที่ 41 218 8 ส.ค. 2565
56 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565 209 1 ส.ค. 2565
57 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 177 29 มิ.ย. 2565
58 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนมิถุนายน 2565 174 29 มิ.ย. 2565
59 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 ห้องบริการอินเทอร์เน็ตอาคารบรรณราชนครินทร์และอาคารปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ 310 18 พ.ค. 2565
60 เข้าติดตั้งสายแลนใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 337 5 พ.ค. 2565
61 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่ ย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่า ไปยังเครื่องใหม่ งานทรัพย์สินและสวัสดิการ 326 3 พ.ค. 2565
62 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนเมษายน 2565 183 29 เม.ย. 2565
63 ติดตั้งโปรแกรมสแกนเอกสารงานคลังและงานบัญชี สำนักงานอธิการบดี 356 21 เม.ย. 2565
64 ตรวจเช็คตัวกระจายสัญญาณ WIFI อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 312 21 เม.ย. 2565
65 ติดตั้งสายแลนสายโทรศัพท์เข้าห้องเลขาอธิการบดี 300 20 เม.ย. 2565
66 ติดตั้งโทรศัพท์ภายในจำนวน 1 เครื่อง ที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลังใหม่) 312 19 เม.ย. 2565
67 เข้าซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์ภายในจำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งเพิ่ม 1 เครื่อง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี 319 19 เม.ย. 2565
68 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนมีนาคม 2565 186 30 มี.ค. 2565
69 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ เข้าดำเนินการติดตั้งไวไฟและอินเทอร์เน็ต หอพักบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 361 29 มี.ค. 2565
70 งานบริการคอมฯ เข้าดำเนินการติดตั้งอินเทอร์เน็ตห้องประชุมสีทองเพื่อการอบรมการขายสินค้าออนไลน์ 310 28 มี.ค. 2565
71 งานบริการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 288 28 มี.ค. 2565
72 เข้าติดตั้ง internet หมู่บ้าน บ้านพักบุคลากรและข้าราชการภายในมหาวิทยาลัย 313 21 มี.ค. 2565
73 งานบริการคอมฯ ร่วมช่วยคณะวิทยาศาสตร์ จัดเตรียมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 272 19 มี.ค. 2565
74 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 288 28 ก.พ. 2565
75 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าดำเนินการติดตั้งเดินสายระบบอินเทอร์เน็ต อาคารกองพัฒนานักศึกษา 317 10 ก.พ. 2565
76 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเข้าเก็บสายโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งานหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 298 10 ก.พ. 2565
77 TOT แก้ไขระบบโทรศัพทISDN 311 3 ก.พ. 2565
78 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนมกราคม 2564 305 31 ม.ค. 2565
79 งานบริการคอม ช่วยงานคลัง จัดทำระบบโปรแกรมการเงินexpress 358 28 ม.ค. 2565
80 ทำการติดตั้ง wifi ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ 320 26 ม.ค. 2565
81 ทำการติดตั้ง Access Point ห้องอธิการบดี 330 19 ม.ค. 2565
82 ติดตั้งการเดินสาย Fiber Optic ในโครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มบ้านพักอาจารย์ 331 11 ม.ค. 2565
83 ตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ ในโครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มบ้านพักและหอพักอาจารย์ 316 10 ม.ค. 2565
84 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนธันวาคม 2564 324 29 ธ.ค. 2564
85 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเเดือนพฤศจิกายน 2564 329 22 ธ.ค. 2564
86 งานบริการคอมฯ จัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์ 322 22 ธ.ค. 2564
87 ถ่ายทอดสดออนไลน์ U2T 376 22 ธ.ค. 2564
88 ถ่ายทอดสดออนไลน์ การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย 332 16 ธ.ค. 2564