ลำดับ ชื่อข่าวกิจกรรม ผู้ชม วันที่โพส
1 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แข่งขันทักษะทางไซเบอร์ครั้งที่ 1 (PSRU Cyber Hackathon 2023) 21 8 ก.ย. 2566
2 ร่วมอบรม หลักสูตร การทดสอบเจาะเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Penetration Testing) 31 4 ก.ย. 2566
3 การประชุมประจำเดือนงานบริการคอมพิวเตอร์ฯ เดือนสิงหาคม 2566 19 1 ก.ย. 2566
4 ติดตั้งอุปกรณ์ IoT สำหรับควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง 28 27 ส.ค. 2566
5 เตรียมความพร้อมด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับอุปกรณ์ IoT 32 24 ส.ค. 2566
6 งานสัมนมนา "Startup Technology Security And IT Ecosystem" 27 23 ส.ค. 2566
7 ติดตั้งอุปกรณ์ IoT สำหรับควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งติดตั้ง Access Point รองรับการใช้งานอุปกรณ์ IoT 40 21 ส.ค. 2566
8 งานบริการคอมคอมพิวเตอร์ฯ สำรวจหน้างานเพื่อเริ่มดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ IoT ในโครงการ Smart University in the green park 37 15 ส.ค. 2566
9 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของงานบริการคอมพิวเตอร์ฯที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ 37 15 ส.ค. 2566
10 งานบริการคอมคอมพิวเตอร์ฯ เข้าดำเนินการติดตั้งอินเทอร์เน็ตรองรับการแข่งขัน Esport 45 7 ส.ค. 2566
11 ประชุมประจำเดือนงานบริการคอมพิวเตอร์ฯ เดือนกรกฎาคม 2566 61 4 ส.ค. 2566
12 การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการแสงสว่าง และโรงผลิตน้ำอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 45 27 ก.ค. 2566
13 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 44 24 ก.ค. 2566
14 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 34 21 ก.ค. 2566
15  สำรวจการติดตั้งระบบ lot เพื่อควบคุมระบบการทำงานมอเตอร์ปั้มน้ำ 47 14 ก.ค. 2566
16 ต้อนรับคณะครู และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 46 5 ก.ค. 2566
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎาพร ปาคำวัง และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับการศึกษาดูงานห้อง Data Center 51 4 ก.ค. 2566
18 ประชุมการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุ ในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤตในระดับประเทศ 46 3 ก.ค. 2566
19 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนมิถุนายน 2566 49 27 มิ.ย. 2566
20 บริการซ่อมอินเทอร์เน็ต อาคารศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 70 25 พ.ค. 2566
21 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนพฤษภาคม 2566 71 24 พ.ค. 2566
22 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนเมษายน 2566 64 3 พ.ค. 2566
23 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนมีนาคม 2566 99 31 มี.ค. 2566
24 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 91 22 มี.ค. 2566
25 อบรมการใช้งาน Microsoft 365 ในหัวข้อ “การใช้งาน OneDrive สำหรับบุคลากร” 413 23 ก.พ. 2566
26 ให้ความรู้นักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 426 8 ก.พ. 2566
27 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนมกราคม 2566 432 6 ก.พ. 2566
28 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) สำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 423 1 ก.พ. 2566
29 นักศึกษา เก็บชั่วโมงจิตอาสา 416 30 ม.ค. 2566
30 บริษัทเกียรติเกษม จำกัด เข้าดำเนินการติดตั้งชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมทางไกลแบบ Hybrid 418 16 ม.ค. 2566
31 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนธันวาคม 2565 386 29 ธ.ค. 2565
32 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 447 6 ธ.ค. 2565
33 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนตุลาคม 2565 452 28 ต.ค. 2565
34 ช่วยควบคุมดูแลระบบ ตรวจประกันคุณภาพออนไลน์ สำนักงานอธิการบดี 468 26 ก.ย. 2565
35 เตรียมระบบประชุมออนไลน์ เพื่อตรวจประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 209 23 ก.ย. 2565
36 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนกันยายน 2565 202 23 ก.ย. 2565
37 เข้าติดตั้งสายแลนพร้อมทั้งแก้ไขระบบโทรศัพท์ ห้องพักอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 6 จุด 198 8 ก.ย. 2565
38 เข้าดำเนินการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงระบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มบ้านพักอาจารย์ 207 2 ก.ย. 2565
39 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนสิงหาคม 2565 203 29 ส.ค. 2565
40 งานบริการคอมพิวเตอร์ จัด Workshop หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตั้งระบบโครงข่ายสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตระดับพื้นฐาน 345 26 ส.ค. 2565
41 งานบริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการติดตั้งระบบโครงข่ายสาย Fiber Optic และอุปกรณ์ AccessPoint WiFi อาคารร้านอาหารหน้าหอพักนักศึกษา 286 23 ส.ค. 2565
42 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ POE Ethernet Switch L2 อาคารหอพักบุคลากร เพื่อปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 202 19 ส.ค. 2565
43 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมดำเนินการจัดเตรียมระบบรองรับการประชุมออนไลน์ การประชุมโครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 205 13 ส.ค. 2565
44 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัย 182 9 ส.ค. 2565
45 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพนัฒนาการศึกษาครั้งที่ 41 165 8 ส.ค. 2565
46 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565 144 1 ส.ค. 2565
47 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 123 29 มิ.ย. 2565
48 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนมิถุนายน 2565 121 29 มิ.ย. 2565
49 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 ห้องบริการอินเทอร์เน็ตอาคารบรรณราชนครินทร์และอาคารปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ 237 18 พ.ค. 2565
50 เข้าติดตั้งสายแลนใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 263 5 พ.ค. 2565
51 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่ ย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่า ไปยังเครื่องใหม่ งานทรัพย์สินและสวัสดิการ 260 3 พ.ค. 2565
52 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนเมษายน 2565 125 29 เม.ย. 2565
53 ติดตั้งโปรแกรมสแกนเอกสารงานคลังและงานบัญชี สำนักงานอธิการบดี 285 21 เม.ย. 2565
54 ตรวจเช็คตัวกระจายสัญญาณ WIFI อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 248 21 เม.ย. 2565
55 ติดตั้งสายแลนสายโทรศัพท์เข้าห้องเลขาอธิการบดี 242 20 เม.ย. 2565
56 ติดตั้งโทรศัพท์ภายในจำนวน 1 เครื่อง ที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลังใหม่) 246 19 เม.ย. 2565
57 เข้าซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์ภายในจำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งเพิ่ม 1 เครื่อง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี 222 19 เม.ย. 2565
58 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนมีนาคม 2565 128 30 มี.ค. 2565
59 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ เข้าดำเนินการติดตั้งไวไฟและอินเทอร์เน็ต หอพักบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 271 29 มี.ค. 2565
60 งานบริการคอมฯ เข้าดำเนินการติดตั้งอินเทอร์เน็ตห้องประชุมสีทองเพื่อการอบรมการขายสินค้าออนไลน์ 249 28 มี.ค. 2565
61 งานบริการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 223 28 มี.ค. 2565
62 เข้าติดตั้ง internet หมู่บ้าน บ้านพักบุคลากรและข้าราชการภายในมหาวิทยาลัย 242 21 มี.ค. 2565
63 งานบริการคอมฯ ร่วมช่วยคณะวิทยาศาสตร์ จัดเตรียมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 209 19 มี.ค. 2565
64 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 233 28 ก.พ. 2565
65 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าดำเนินการติดตั้งเดินสายระบบอินเทอร์เน็ต อาคารกองพัฒนานักศึกษา 258 10 ก.พ. 2565
66 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเข้าเก็บสายโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งานหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 238 10 ก.พ. 2565
67 TOT แก้ไขระบบโทรศัพทISDN 244 3 ก.พ. 2565
68 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนมกราคม 2564 247 31 ม.ค. 2565
69 งานบริการคอม ช่วยงานคลัง จัดทำระบบโปรแกรมการเงินexpress 294 28 ม.ค. 2565
70 ทำการติดตั้ง wifi ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ 258 26 ม.ค. 2565
71 ทำการติดตั้ง Access Point ห้องอธิการบดี 271 19 ม.ค. 2565
72 ติดตั้งการเดินสาย Fiber Optic ในโครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มบ้านพักอาจารย์ 267 11 ม.ค. 2565
73 ตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ ในโครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มบ้านพักและหอพักอาจารย์ 257 10 ม.ค. 2565
74 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนธันวาคม 2564 263 29 ธ.ค. 2564
75 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเเดือนพฤศจิกายน 2564 270 22 ธ.ค. 2564
76 งานบริการคอมฯ จัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์ 263 22 ธ.ค. 2564
77 ถ่ายทอดสดออนไลน์ U2T 320 22 ธ.ค. 2564
78 ถ่ายทอดสดออนไลน์ การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย 274 16 ธ.ค. 2564