ลำดับ ชื่อข่าวกิจกรรม ผู้ชม วันที่โพส
1 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนตุลาคม 2565 26 28 ต.ค. 2565
2 ช่วยควบคุมดูแลระบบ ตรวจประกันคุณภาพออนไลน์ สำนักงานอธิการบดี 61 26 ก.ย. 2565
3 เตรียมระบบประชุมออนไลน์ เพื่อตรวจประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 68 23 ก.ย. 2565
4 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนกันยายน 2565 70 23 ก.ย. 2565
5 เข้าติดตั้งสายแลนพร้อมทั้งแก้ไขระบบโทรศัพท์ ห้องพักอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 6 จุด 70 8 ก.ย. 2565
6 เข้าดำเนินการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงระบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มบ้านพักอาจารย์ 72 2 ก.ย. 2565
7 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนสิงหาคม 2565 71 29 ส.ค. 2565
8 งานบริการคอมพิวเตอร์ จัด Workshop หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตั้งระบบโครงข่ายสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตระดับพื้นฐาน 152 26 ส.ค. 2565
9 งานบริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการติดตั้งระบบโครงข่ายสาย Fiber Optic และอุปกรณ์ AccessPoint WiFi อาคารร้านอาหารหน้าหอพักนักศึกษา 135 23 ส.ค. 2565
10 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ POE Ethernet Switch L2 อาคารหอพักบุคลากร เพื่อปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 95 19 ส.ค. 2565
11 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมดำเนินการจัดเตรียมระบบรองรับการประชุมออนไลน์ การประชุมโครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 93 13 ส.ค. 2565
12 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัย 75 9 ส.ค. 2565
13 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพนัฒนาการศึกษาครั้งที่ 41 76 8 ส.ค. 2565
14 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565 51 1 ส.ค. 2565
15 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 38 29 มิ.ย. 2565
16 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนมิถุนายน 2565 39 29 มิ.ย. 2565
17 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 ห้องบริการอินเทอร์เน็ตอาคารบรรณราชนครินทร์และอาคารปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ 134 18 พ.ค. 2565
18 เข้าติดตั้งสายแลนใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 146 5 พ.ค. 2565
19 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่ ย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่า ไปยังเครื่องใหม่ งานทรัพย์สินและสวัสดิการ 139 3 พ.ค. 2565
20 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนเมษายน 2565 36 29 เม.ย. 2565
21 ติดตั้งโปรแกรมสแกนเอกสารงานคลังและงานบัญชี สำนักงานอธิการบดี 161 21 เม.ย. 2565
22 ตรวจเช็คตัวกระจายสัญญาณ WIFI อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 151 21 เม.ย. 2565
23 ติดตั้งสายแลนสายโทรศัพท์เข้าห้องเลขาอธิการบดี 138 20 เม.ย. 2565
24 ติดตั้งโทรศัพท์ภายในจำนวน 1 เครื่อง ที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลังใหม่) 146 19 เม.ย. 2565
25 เข้าซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์ภายในจำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งเพิ่ม 1 เครื่อง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี 137 19 เม.ย. 2565
26 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนมีนาคม 2565 36 30 มี.ค. 2565
27 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ เข้าดำเนินการติดตั้งไวไฟและอินเทอร์เน็ต หอพักบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 162 29 มี.ค. 2565
28 งานบริการคอมฯ เข้าดำเนินการติดตั้งอินเทอร์เน็ตห้องประชุมสีทองเพื่อการอบรมการขายสินค้าออนไลน์ 158 28 มี.ค. 2565
29 งานบริการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 129 28 มี.ค. 2565
30 เข้าติดตั้ง internet หมู่บ้าน บ้านพักบุคลากรและข้าราชการภายในมหาวิทยาลัย 135 21 มี.ค. 2565
31 งานบริการคอมฯ ร่วมช่วยคณะวิทยาศาสตร์ จัดเตรียมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 126 19 มี.ค. 2565
32 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 140 28 ก.พ. 2565
33 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าดำเนินการติดตั้งเดินสายระบบอินเทอร์เน็ต อาคารกองพัฒนานักศึกษา 164 10 ก.พ. 2565
34 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเข้าเก็บสายโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งานหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 149 10 ก.พ. 2565
35 TOT แก้ไขระบบโทรศัพทISDN 149 3 ก.พ. 2565
36 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนมกราคม 2564 159 31 ม.ค. 2565
37 งานบริการคอม ช่วยงานคลัง จัดทำระบบโปรแกรมการเงินexpress 190 28 ม.ค. 2565
38 ทำการติดตั้ง wifi ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ 162 26 ม.ค. 2565
39 ทำการติดตั้ง Access Point ห้องอธิการบดี 180 19 ม.ค. 2565
40 ติดตั้งการเดินสาย Fiber Optic ในโครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มบ้านพักอาจารย์ 164 11 ม.ค. 2565
41 ตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ ในโครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มบ้านพักและหอพักอาจารย์ 171 10 ม.ค. 2565
42 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนธันวาคม 2564 179 29 ธ.ค. 2564
43 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเเดือนพฤศจิกายน 2564 185 22 ธ.ค. 2564
44 งานบริการคอมฯ จัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์ 180 22 ธ.ค. 2564
45 ถ่ายทอดสดออนไลน์ U2T 201 22 ธ.ค. 2564
46 ถ่ายทอดสดออนไลน์ การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย 189 16 ธ.ค. 2564