ลำดับ ชื่อข่าวกิจกรรม ผู้ชม วันที่โพส
1 อบรมการใช้งาน Microsoft 365 ในหัวข้อ “การใช้งาน OneDrive สำหรับบุคลากร” 303 23 ก.พ. 2566
2 ให้ความรู้นักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 307 8 ก.พ. 2566
3 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนมกราคม 2566 321 6 ก.พ. 2566
4 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) สำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 333 1 ก.พ. 2566
5 นักศึกษา เก็บชั่วโมงจิตอาสา 337 30 ม.ค. 2566
6 บริษัทเกียรติเกษม จำกัด เข้าดำเนินการติดตั้งชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมทางไกลแบบ Hybrid 321 16 ม.ค. 2566
7 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนธันวาคม 2565 302 29 ธ.ค. 2565
8 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 375 6 ธ.ค. 2565
9 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนตุลาคม 2565 382 28 ต.ค. 2565
10 ช่วยควบคุมดูแลระบบ ตรวจประกันคุณภาพออนไลน์ สำนักงานอธิการบดี 412 26 ก.ย. 2565
11 เตรียมระบบประชุมออนไลน์ เพื่อตรวจประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 160 23 ก.ย. 2565
12 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนกันยายน 2565 156 23 ก.ย. 2565
13 เข้าติดตั้งสายแลนพร้อมทั้งแก้ไขระบบโทรศัพท์ ห้องพักอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 6 จุด 154 8 ก.ย. 2565
14 เข้าดำเนินการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงระบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มบ้านพักอาจารย์ 157 2 ก.ย. 2565
15 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนสิงหาคม 2565 150 29 ส.ค. 2565
16 งานบริการคอมพิวเตอร์ จัด Workshop หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตั้งระบบโครงข่ายสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตระดับพื้นฐาน 266 26 ส.ค. 2565
17 งานบริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการติดตั้งระบบโครงข่ายสาย Fiber Optic และอุปกรณ์ AccessPoint WiFi อาคารร้านอาหารหน้าหอพักนักศึกษา 224 23 ส.ค. 2565
18 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ POE Ethernet Switch L2 อาคารหอพักบุคลากร เพื่อปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 148 19 ส.ค. 2565
19 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมดำเนินการจัดเตรียมระบบรองรับการประชุมออนไลน์ การประชุมโครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 145 13 ส.ค. 2565
20 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัย 129 9 ส.ค. 2565
21 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพนัฒนาการศึกษาครั้งที่ 41 127 8 ส.ค. 2565
22 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565 106 1 ส.ค. 2565
23 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 87 29 มิ.ย. 2565
24 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนมิถุนายน 2565 90 29 มิ.ย. 2565
25 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 ห้องบริการอินเทอร์เน็ตอาคารบรรณราชนครินทร์และอาคารปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ 192 18 พ.ค. 2565
26 เข้าติดตั้งสายแลนใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 209 5 พ.ค. 2565
27 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่ ย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่า ไปยังเครื่องใหม่ งานทรัพย์สินและสวัสดิการ 207 3 พ.ค. 2565
28 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนเมษายน 2565 86 29 เม.ย. 2565
29 ติดตั้งโปรแกรมสแกนเอกสารงานคลังและงานบัญชี สำนักงานอธิการบดี 228 21 เม.ย. 2565
30 ตรวจเช็คตัวกระจายสัญญาณ WIFI อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 205 21 เม.ย. 2565
31 ติดตั้งสายแลนสายโทรศัพท์เข้าห้องเลขาอธิการบดี 196 20 เม.ย. 2565
32 ติดตั้งโทรศัพท์ภายในจำนวน 1 เครื่อง ที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลังใหม่) 199 19 เม.ย. 2565
33 เข้าซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์ภายในจำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งเพิ่ม 1 เครื่อง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี 184 19 เม.ย. 2565
34 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนมีนาคม 2565 89 30 มี.ค. 2565
35 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ เข้าดำเนินการติดตั้งไวไฟและอินเทอร์เน็ต หอพักบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 216 29 มี.ค. 2565
36 งานบริการคอมฯ เข้าดำเนินการติดตั้งอินเทอร์เน็ตห้องประชุมสีทองเพื่อการอบรมการขายสินค้าออนไลน์ 210 28 มี.ค. 2565
37 งานบริการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 181 28 มี.ค. 2565
38 เข้าติดตั้ง internet หมู่บ้าน บ้านพักบุคลากรและข้าราชการภายในมหาวิทยาลัย 187 21 มี.ค. 2565
39 งานบริการคอมฯ ร่วมช่วยคณะวิทยาศาสตร์ จัดเตรียมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 173 19 มี.ค. 2565
40 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 195 28 ก.พ. 2565
41 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าดำเนินการติดตั้งเดินสายระบบอินเทอร์เน็ต อาคารกองพัฒนานักศึกษา 218 10 ก.พ. 2565
42 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเข้าเก็บสายโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งานหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 200 10 ก.พ. 2565
43 TOT แก้ไขระบบโทรศัพทISDN 203 3 ก.พ. 2565
44 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนมกราคม 2564 209 31 ม.ค. 2565
45 งานบริการคอม ช่วยงานคลัง จัดทำระบบโปรแกรมการเงินexpress 244 28 ม.ค. 2565
46 ทำการติดตั้ง wifi ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ 214 26 ม.ค. 2565
47 ทำการติดตั้ง Access Point ห้องอธิการบดี 231 19 ม.ค. 2565
48 ติดตั้งการเดินสาย Fiber Optic ในโครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มบ้านพักอาจารย์ 219 11 ม.ค. 2565
49 ตรวจสอบการส่งมอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ ในโครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มบ้านพักและหอพักอาจารย์ 220 10 ม.ค. 2565
50 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเดือนธันวาคม 2564 228 29 ธ.ค. 2564
51 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ประชุมงานประจำเเดือนพฤศจิกายน 2564 234 22 ธ.ค. 2564
52 งานบริการคอมฯ จัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์ 225 22 ธ.ค. 2564
53 ถ่ายทอดสดออนไลน์ U2T 261 22 ธ.ค. 2564
54 ถ่ายทอดสดออนไลน์ การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย 236 16 ธ.ค. 2564