Image

งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนธันวาคม 2565

วันที่โพส 29 ธ.ค. 2565 ผู้ชม 488


วันที่ 29 ธันวาตม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ได้ประชุมงานประจำเดือน ธันวาคม 2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์