Image

อบรมการใช้งาน Microsoft 365 ในหัวข้อ “การใช้งาน OneDrive สำหรับบุคลากร”

วันที่โพส 23 ก.พ. 2566 ผู้ชม 574


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นายวิเศษ เกตุดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายอภิรักษ์ อุ่นดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้งาน Microsoft 365 ในหัวข้อ “การใช้งาน OneDrive สำหรับบุคลากร” ให้กับบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงาน