Image

สะดวกในการติดตามสถานะการแจ้งปัญหา หรือแจ้งซ่อม ผ่านระบบติดตามการขอรับบริการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์ ภายในมหาวิทยาลัย

วันที่โพส 28 ก.พ. 2567 ผู้ชม 971


งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดตัว ระบบติดตามการขอรับบริการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถติดตามการดำเนินงานการซ่อมได้ทุกระยะ ตั้งแต่

  • รอรับบริการ (เมื่อผู้รับบริการแจ้งซ่อมผ่านระบบ จะขึ้นสถานะรอรับบริการ ซึ่งรอทางการเจ้าหน้าที่งานบริการฯ มารับเรื่อง)
  • รอดำเนินการ (เมื่อเจ้าหน้าที่งานบริการฯ รับเรื่องการแจ้ง จะเปลี่ยนสถานะเป็น รอดำเนินการ ซึ่งผู้รับบริการจะทราบชื่อ และเบอร์โทร ของผู้รับผิดชอบซ่อมงานนี้)
  • กำลังดำเนินการ (เมื่อผู้ซ่อมรับเรื่องงานซ่อมนี้ และดำเนินการซ่อม จะเปลี่ยนสถานะเป็น กำลังดำเนินการ)
  • เสร็จสิ้น (เมื่อผู้ซ่อมดำเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อย จะเปลี่ยนสถานะเป็น เสร็จสิ้น)
  • ประเมิน (เมื่อซ่อมเสร็จ จะขึ้นปุ่มประเมิน เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในการซ่อม)

สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ https://service.pcru.ac.th/comservice หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 3999 หรือ 2843