Image

ร่วมปรึกษาหารือการนำระบบ ioT ไปใช้สำหรับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัด และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่โพส 20 มี.ค. 2567 ผู้ชม 485


ร่วมปรึกษาหารือการนำระบบ  ioT ไปใช้สำหรับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัด และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพพชรบูรณ์
                      *********************************************************

                 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางชนิกานต์  ศรีวิชิต  นักวิชาการพลังงานชำาญการ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมกันปรึกษาหารือหลักการใช้งานระบบการทำงานของการเปิด - ปิด ระบบการควบคุมปั๊มน้ำ และการรดน้ำอัตโมมัติด้วยเทคโนโลยี ioT โดยมีผู้ช่วยศาสตราจาย์ ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และนายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์  พาเยี่ยมชมระบบควบคุมปั๊มน้ำ และการรดน้ำอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี ioT ณ บริเวณแหล่งเรียนรู้สมุนไพร และบริเวณแปลงสาธิต อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบรดน้ำ และปุ๋ยอัตโนมัติ  โดยนำไปใช้สำหรับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์