Image

บริษัท Cisco ได้นำเสนอโครงการด้านการศึกษาแห่งอนาคต Cisco Networking Acadmy

วันที่โพส 10 เม.ย. 2567 ผู้ชม 492


บริษัท Cisco ได้นำเสนอโครงการด้านการศึกษาแห่งอนาคต Cisco Networking Acadmy

**********************************

                       วันที่ 9 เมษายน 2567 นายสิทธิชัย ขาวงาม ตำแหน่ง Small and Medium Business Territory Manager ได้นำเสนอโครงการด้านการศึกษาแห่งอนาคต Cisco Networking Acadmy ซึ่งเป็นหลักสูตรสื่อสารข้อมูล และระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ ให้สามารถออกแบบ สร้าง และบำรุงรักษาระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความชำนาญในระดับได้มาตรฐาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์ และนายวิเศษ เกตุดี ได้เข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอุปรกณ์เครื่อข่าย