Image

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) สำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่โพส 1 ก.พ. 2566 ผู้ชม 525


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์, นายอุดมศักดิ์  ภู่พิมล และ นายวิเศษ  เกตุดี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)" สำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี