Image

งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนมกราคม 2566

วันที่โพส 6 ก.พ. 2566 ผู้ชม 546


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ได้ประชุมงานประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์