Image

ให้ความรู้นักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่โพส 8 ก.พ. 2566 ผู้ชม 550


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นายวิเศษ เกตุดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้เรื่องระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายและการตั้งค่าอุปกรณ์การกระจายสัญญาณ ให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสัปดาห์ที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์การทำงาน