Image

งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันที่โพส 24 พ.ค. 2566 ผู้ชม 177


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ได้ประชุมงานประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำเดือนที่ผ่านมา ณ ห้อง IT101 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์