Image

งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานประจำเดือนเมษายน 2566

วันที่โพส 3 พ.ค. 2566 ผู้ชม 64


วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ได้ประชุมงานประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำเดือนที่ผ่านมา ณ ห้อง IT101 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์